Vạn Giới Thần Chủ - Lord Of The Worlds (2019) - Hoạt Hình 3D Trung Quốc

Vạn Giới Thần Chủ - Lord Of The Worlds (2019) - Tập

[stt/Tập 312 VS + 60 TM] [info] [+]Vạn Giới Thần Chủ - Lord Of The Worlds (2019) [+] [+] [+]Thân là Cổ Thần Diệp Thần từ thần cảnh thế giới vẫn lạc đến thương lam thế giới, tại đây bách châu thiên quốc san sát, hào cường tranh bá, Diệp Thần tại thương lam thế giới này ở lại mấy trăm năm, thành lập thế lực khổng lồ. Tại bách châu thiên quốc, sự tồn tại của Diệp Thần vẫn luôn là một truyền thuyết. Nhưng từ thần cảnh thế giới kéo dài đến thương lam thế giới, một trận tàn khốc long tranh hổ đấu sắp nổ ra. Diệp Thần xuất thủ, đánh bại tông chủ Nghiêm Hồng của Hạo Thiên tông. Sau đó Diệp Thần mới biết được, kẻ đứng phía sau Hạo Thiên tông thật ra là phong tuyết nữ thần An Tuyết. Diệp Thần cùng An Tuyết đấu trí đấu dũng, cuối cùng đã cứu vớt toàn bộ thế giới. [+]Trung Quốc [+]2019 [+]T4, T7 [/info] VIETSUB - vnUpload.Net [link] [312|https://likecdn.net/v/8926579964.html] [311|https://likecdn.net/v/7499877976.html] [310|https://likecdn.net/v/6794853963.html] [303|https://ssplay.net/v/817427775512139.html] [302|https://ssplay.net/v/721782844513654.html] [301|https://ssplay.net/v/593096997174951.html] [300|https://ssplay.net/v/875075452029705.html] [299|https://ssplay.net/v/863237928185198.html] [298|https://ssplay.net/v/942256496184402.html] [297|https://ssplay.net/v/534987259656190.html] [296|https://ssplay.net/v/282837316393852.html] [295|https://ssplay.net/v/299465711332029.html] [294|https://ssplay.net/v/472414192226197.html] [293|https://ssplay.net/v/745880964729521.html] [292|https://ssplay.net/v/626650716281599.html] [291|https://ssplay.net/v/940512777616580.html] [290|https://ssplay.net/v/704183621952931.html] [289|https://ssplay.net/v/818224253753821.html] [288|https://ssplay.net/v/387823013381825.html] [287|https://ssplay.net/v/617281537916925.html] [286|https://vnupload.net/v/610779445204469.html] [285|https://vnupload.net/v/757995247013039.html] [284|https://vnupload.net/v/702778170506159.html] [283|https://vnupload.net/v/332135095364517.html] [282|https://vnupload.net/v/593955933219856.html] [281|https://vnupload.net/v/311399230112632.html] [280|https://vnupload.net/v/712182832674847.html] [279|https://vnupload.net/v/841764065540499.html] [278|https://vnupload.net/v/348131220373842.html] [277|https://vnupload.net/v/848429888486862.html] [276|https://vnupload.net/v/411758052392138.html] [275|https://vnupload.net/v/856826594306363.html] [274|https://vnupload.net/v/114311842040883.html] [273|https://ssplay.net/v/279050841099686.html] [272|https://vnupload.net/v/506544368962446.html] [271|https://vnupload.net/v/833296743118100.html] [270|https://vnupload.net/v/373404109229644.html] [269|https://vnupload.net/v/333091562406884.html] [268|https://vnupload.net/v/197757465557919.html] [267|https://vnupload.net/v/835155820680989.html] [266|https://vnupload.net/v/694635335355997.html] [265|https://vnupload.net/v/969229405538903.html] [264|https://vnupload.net/v/795452716863817.html] [263|https://vnupload.net/v/510518305831485.html] [262|https://vnupload.net/v/889970705740981.html] [261|https://vnupload.net/v/918923768732282.html] [260|https://vnupload.net/v/211351712130837.html] [259|https://ssplay.net/v/152277736200226.html] [258|https://ssplay.net/v/490701353798309.html] [257|https://ssplay.net/v/888773003386126.html] [256|https://ssplay.net/v/764664382984240.html] [255|https://ssplay.net/v/502945675204197.html] [254|https://ssplay.net/v/546368750019205.html] [253|https://ssplay.net/v/740456455697615.html] [252|https://ssplay.net/v/454613115224573.html] [251|https://ssplay.net/v/306301544937822.html] [250|https://ssplay.net/v/373007035917705.html] [249|https://ssplay.net/v/717820492883523.html] [248|https://ssplay.net/v/690398731579383.html] [247|https://ssplay.net/v/208158822109301.html] [246|https://ssplay.net/v/855211759193076.html] [245|https://ssplay.net/v/646688163694408.html] [244|https://ssplay.net/v/935132968756887.html] [243|https://ssplay.net/v/702416424536042.html] [242|https://ssplay.net/v/351882057057486.html] [241|https://ssplay.net/v/341279305931594.html] [240|https://ssplay.net/v/172157465169827.html] [239|https://vnupload.net/v/281794295128848.html] [238|https://ssplay.net/v/126909604089127.html] [237|https://ssplay.net/v/442175486435492.html] [236|https://ssplay.net/v/400797793848646.html] [235|https://ssplay.net/v/346020641840166.html] [234|https://ssplay.net/v/129838797781202.html] [233|https://ssplay.net/v/972801570677095.html] [232|https://ssplay.net/v/917008814712365.html] [231|https://ssplay.net/v/303943397270308.html] [230|https://ssplay.net/v/495183122654755.html] [229|https://ssplay.net/v/181602579024102.html] [228|https://ssplay.net/v/846823830157518.html] [227|https://ssplay.net/v/951303338011105.html] [226|https://ssplay.net/v/210606616818242.html] [225|https://ssplay.net/v/751943603571918.html] [224|https://ssplay.net/v/407332604130109.html] [223|https://ssplay.net/v/769276054369078.html] [222|https://ssplay.net/v/329007060163550.html] [221|https://ssplay.net/v/318389991505278.html] [220|https://ssplay.net/v/448890742742352.html] [219|https://ssplay.net/v/759556416008207.html] [218|https://ssplay.net/v/302553664065069.html] [217|https://ssplay.net/v/456546590560012.html] [216|https://ssplay.net/v/211935745345221.html] [215|https://ssplay.net/v/486529507984717.html] [214|https://ssplay.net/v/531725781659285.html] [213|https://ssplay.net/v/560938892265160.html] [212|https://ssplay.net/v/899834439572360.html] [211|https://ssplay.net/v/269121076497766.html] [210|https://ssplay.net/v/962753735482692.html] [209|https://ssplay.net/v/155546009540557.html] [208|https://ssplay.net/v/816994284176164.html] [207|https://ssplay.net/v/517318738417492.html] [206|https://ssplay.net/v/213326394971873.html] [205|https://ssplay.net/v/737074616882536.html] [204|https://ssplay.net/v/726504701293177.html] [203|https://ssplay.net/v/191382164756456.html] [202|https://ssplay.net/v/454299478895134.html] [201|https://ssplay.net/v/712060484621259.html] [200|https://ssplay.net/v/858275318725241.html] [199|https://ssplay.net/v/338106045706404.html] [198|https://ssplay.net/v/432849528061019.html] [197|https://ssplay.net/v/397158032076226.html] [196|https://ssplay.net/v/263264289746681.html] [195|https://ssplay.net/v/627797003421518.html] [194|https://ssplay.net/v/200020806656943.html] [193|https://ssplay.net/v/630624271515342.html] [192|https://ssplay.net/v/477782549129592.html] [191|https://ssplay.net/v/606849314437972.html] [190|https://ssplay.net/v/191191874858405.html] [189|https://ssplay.net/v/794216111302375.html] [188|https://ssplay.net/v/344703762067688.html] [187|https://ssplay.net/v/804480621798170.html] [186|https://ssplay.net/v/436288714408874.html] [185|https://ssplay.net/v/681835458096530.html] [184|https://ssplay.net/v/365477996981806.html] [183|https://ssplay.net/v/840509844736920.html] [182|https://ssplay.net/v/678530789911747.html] [181|https://ssplay.net/v/243477714972363.html] [180|https://ssplay.net/v/816261740194426.html] [179|https://ssplay.net/v/916618170423640.html] [178|https://ssplay.net/v/241798268838061.html] [177|https://ssplay.net/v/696625144945250.html] [176|https://ssplay.net/v/841507279210620.html] [175|https://ssplay.net/v/917313093526495.html] [174|https://ssplay.net/v/497967034578323.html] [173|https://ssplay.net/v/354090763462914.html] [172|https://ssplay.net/v/226429932647281.html] [171|https://ssplay.net/v/773661696248584.html] [170|https://ssplay.net/v/949036289834313.html] [169|https://ssplay.net/v/909750423911545.html] [168|https://ssplay.net/v/479298086216052.html] [167|https://ssplay.net/v/830801436470614.html] [166|https://ssplay.net/v/151576115439335.html] [165|https://ssplay.net/v/859252283556593.html] [164|https://ssplay.net/v/721523785342772.html] [163|https://ssplay.net/v/971899796277284.html] [162|https://ssplay.net/v/434749431908130.html] [161|https://ssplay.net/v/727507586694426.html] [160|https://ssplay.net/v/363877386268642.html] [159|https://ssplay.net/v/594984798381725.html] [158|https://ssplay.net/v/714078528599606.html] [157|https://ssplay.net/v/285190867467058.html] [156|https://ssplay.net/v/806611811121304.html] [155|https://ssplay.net/v/339353025373485.html] [154|https://ssplay.net/v/631817068076795.html] [153|https://ssplay.net/v/141055852174758.html] [152|https://ssplay.net/v/797027621418237.html] [151|https://ssplay.net/v/436408221721649.html] [150|https://ssplay.net/v/841989010158512.html] [149|https://ssplay.net/v/401465716461340.html] [148|https://ssplay.net/v/545916799869802.html] [147|https://ssplay.net/v/464326343188683.html] [146|https://ssplay.net/v/741644109288851.html] [145|https://ssplay.net/v/290316194709804.html] [144|https://ssplay.net/v/935058615273899.html] [143|https://ssplay.net/v/494245672805441.html] [142|https://ssplay.net/v/194218397140502.html] [141|https://ssplay.net/v/585461691435840.html] [140|https://ssplay.net/v/381483142988549.html] [139|https://ssplay.net/v/439611179961098.html] [138|https://ssplay.net/v/322384648438956.html] [137|https://ssplay.net/v/257871596349610.html] [136|https://ssplay.net/v/576301510963175.html] [135|https://ssplay.net/v/636297208981381.html] [134|https://ssplay.net/v/640713482267326.html] [133|https://ssplay.net/v/123829434315363.html] [132|https://ssplay.net/v/830586942947573.html] [131|https://ssplay.net/v/842071374257405.html] [130|https://ssplay.net/v/129307525853315.html] [129|https://ssplay.net/v/304024841222498.html] [128|https://ssplay.net/v/995385049531857.html] [127|https://ssplay.net/v/328527014288637.html] [126|https://ssplay.net/v/260503901789585.html] [125|https://ssplay.net/v/122277860840161.html] [124|https://ssplay.net/v/184309751623206.html] [123|https://ssplay.net/v/797443497925996.html] [122|https://ssplay.net/v/609494988289144.html] [121|https://ssplay.net/v/225676242676046.html] [120|https://ssplay.net/v/362275207622183.html] [119|https://ssplay.net/v/973757348126835.html] [118|https://ssplay.net/v/317193880677223.html] [117|https://ssplay.net/v/458316122078233.html] [116|https://ssplay.net/v/721368404312266.html] [115|https://ssplay.net/v/256707527571254.html] [114|https://ssplay.net/v/219420212424463.html] [113|https://ssplay.net/v/430043313652276.html] [112|https://ssplay.net/v/630273696862988.html] [111|https://ssplay.net/v/856163393706083.html] [110|https://ssplay.net/v/405805825773212.html] [109|https://ssplay.net/v/599352018700705.html] [/link]
THUYẾT MINH [link] [1|https://ssplay.net/v/865714283867014.html] [2|https://ssplay.net/v/227285919090111.html] [3|https://ssplay.net/v/931387938559055.html] [4|https://ssplay.net/v/832796492096450.html] [5|https://ssplay.net/v/887267504715257.html] [6|https://ssplay.net/v/527311322589715.html] [7|https://ssplay.net/v/876319223393996.html] [8|https://ssplay.net/v/369863554835319.html] [9|https://ssplay.net/v/176939412123627.html] [10|https://ssplay.net/v/589732163896163.html] [11|https://ssplay.net/v/861923148234685.html] [12|https://ssplay.net/v/511025817857848.html] [13|https://ssplay.net/v/150304184605677.html] [14|https://ssplay.net/v/593142630739344.html] [15|https://ssplay.net/v/236482726616991.html] [16|https://ssplay.net/v/278175798555215.html] [17|https://ssplay.net/v/435963106238179.html] [18|https://ssplay.net/v/256890237745311.html] [19|https://ssplay.net/v/971637406282954.html] [20|https://ssplay.net/v/976995352241728.html] [21|https://ssplay.net/v/765725375463565.html] [22|https://ssplay.net/v/234906555049949.html] [23|https://ssplay.net/v/884268740399016.html] [24|https://ssplay.net/v/994288894865248.html] [25|https://ssplay.net/v/771941459841198.html] [26|https://ssplay.net/v/318986447734965.html] [27|https://ssplay.net/v/156173997041251.html] [28|https://ssplay.net/v/694131854093737.html] [29|https://ssplay.net/v/920600447389814.html] [30|https://ssplay.net/v/309738464653491.html] [31|https://ssplay.net/v/698021746344036.html] [32|https://ssplay.net/v/552370296170314.html] [33|https://ssplay.net/v/284326906419462.html] [34|https://ssplay.net/v/843367036018106.html] [35|https://ssplay.net/v/186811824225717.html] [36|https://ssplay.net/v/382089478688107.html] [37|https://ssplay.net/v/269595799760685.html] [38|https://ssplay.net/v/434264141652319.html] [39|https://ssplay.net/v/395869638356897.html] [40|https://ssplay.net/v/762696642842557.html] [41|https://ssplay.net/v/887289572507143.html] [42|https://ssplay.net/v/293370731174945.html] [43|https://ssplay.net/v/547720735271771.html] [44|https://ssplay.net/v/569141062183512.html] [45|https://ssplay.net/v/218364648107025.html] [46|https://ssplay.net/v/785803714974059.html] [47|https://ssplay.net/v/118813840465413.html] [48|https://ssplay.net/v/693577495714028.html] [49|https://ssplay.net/v/581494044512510.html] [50|https://ssplay.net/v/781422774824831.html] [51|https://ssplay.net/v/416541212134891.html] [52|https://ssplay.net/v/755503559692038.html] [53|https://ssplay.net/v/839301039361291.html] [54|https://ssplay.net/v/609855467246638.html] [55|https://ssplay.net/v/297321657339731.html] [56|https://ssplay.net/v/796421139604515.html] [57|https://ssplay.net/v/392597558597723.html] [58|https://ssplay.net/v/909352629548973.html] [59|https://ssplay.net/v/240053742296165.html] [60|https://ssplay.net/v/694805754141675.html] [/link]
Van-Gioi-Than-Chu

~~~~~~
✔️ Thông Tin
  • 💎 Trạng Thái :
  • 📚 Tên Gốc :
  • 📻 Năm Chiếu :
  • 🎡 Thể Loại : Dị Giới
  • 🌍 Quốc Gia :
  • 📅 Lịch Chiếu :
  • 💚 Lượt Xem : ~ 👁
📝 Nội Dung