Phàm Nhân Tu Tiên - Phàm Nhân Tu Tiên (2018) - Hoạt Hình 3D Trung Quốc

Phàm Nhân Tu Tiên - Phàm Nhân Tu Tiên (2018) - Tập

[stt/Tập 72 VS + 55 TM] [info] [+]Phàm Nhân Tu Tiên - Phàm Nhân Tu Tiên (2018) [+] [+] [+]Hàn Lập sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, có thúc thúc là nhân viên ngoại đường của một bang phái trung lưu. Bang phái tranh chấp nên đốc rút tuyển mộ đệ tử. Hàn Lập do tư chất thấp kém, trong vài đệ tử được tuyển thì hắn chỉ vào hạng vớt vát, sau đó cùng một đệ tử khác nhập vào môn đồ của một thầy thuốc. Sư phụ này của Hàn lập tuy là một gã võ công xuất chúng chứ không phải tu tiên giả nhưng biết được công pháp tu tiên và công pháp đoạt xá (đoạt lấy thân thể của người tu tiên, người nào có linh căn thì mới có thể tu tiên). Hàn Lập được dạy công pháp, nhưng trong đó lại ẩn chứa âm mưu của lão sư phụ, đánh nhau chết sống chủ yếu bằng trí tuệ mới vớt được cái mạng nhỏ. Bước vào giới tu tiên mới nhận ra mình thuộc lại tư chất cực kém. Nhưng bằng vào sự cẩn thận, luôn luôn suy nghĩ nên dần dần sinh sống và phát triển trong thế giới nhược nhục cường thực.
Phần 1 (2018) : Tập 1 => 17 (17 Tập)
OVA (2020) : Tập 18 = >21 (04 Tập)
Phần 2 (2022) : Tập 22 => 72 () [+]Trung Quốc [+]2018 [+]CN [/info] THUYẾT MINH [link] [1|https://ssplay.net/v/525529504650168.html] [2|https://ssplay.net/v/617661530358923.html] [3|https://ssplay.net/v/241035625338554.html] [4|https://ssplay.net/v/708960256228844.html] [5|https://ssplay.net/v/567074267814556.html] [6|https://ssplay.net/v/439287359515825.html] [7|https://ssplay.net/v/798908169484800.html] [8|https://ssplay.net/v/227418069210317.html] [9|https://ssplay.net/v/285016936560471.html] [10|https://ssplay.net/v/254198868655496.html] [11|https://ssplay.net/v/139746449473831.html] [12|https://ssplay.net/v/281649266680081.html] [13|https://ssplay.net/v/551788705504602.html] [14|https://ssplay.net/v/445227376288837.html] [15|https://ssplay.net/v/880656433188253.html] [16|https://ssplay.net/v/539679355919361.html] [17|https://ssplay.net/v/731117822643783.html] [18|https://ssplay.net/v/844291640652550.html] [19|https://ssplay.net/v/400459656698836.html] [20|https://ssplay.net/v/729659969607989.html] [21|https://ssplay.net/v/598707963195111.html] [22|https://ssplay.net/v/501761282483736.html] [23|https://ssplay.net/v/858009451379378.html] [24|https://ssplay.net/v/382699208541048.html] [25|https://ssplay.net/v/731247153960996.html] [26|https://ssplay.net/v/759141232818365.html] [27|https://ssplay.net/v/486167685025268.html] [28|https://ssplay.net/v/375501485334502.html] [29|https://ssplay.net/v/526668763822979.html] [30|https://ssplay.net/v/851058057198921.html] [31|https://ssplay.net/v/644614378611246.html] [32|https://ssplay.net/v/918449793010950.html] [33|https://ssplay.net/v/997404092301925.html] [34|https://ssplay.net/v/819457407212919.html] [35|https://ssplay.net/v/206182820515500.html] [36|https://ssplay.net/v/399359104533990.html] [37|https://ssplay.net/v/258939461575614.html] [38|https://ssplay.net/v/292308501071400.html] [39|https://ssplay.net/v/973083058579100.html] [40|https://ssplay.net/v/800889607932832.html] [41|https://ssplay.net/v/584378866271840.html] [42|https://ssplay.net/v/854194077352682.html] [43|https://ssplay.net/v/197301943682961.html] [44|https://ssplay.net/v/131992400520377.html] [45|https://ssplay.net/v/327293019741773.html] [46|https://ssplay.net/v/342454750504758.html] [47|https://ssplay.net/v/425464485668473.html] [48|https://ssplay.net/v/380341452442937.html] [49|https://ssplay.net/v/954052717735370.html] [50|https://ssplay.net/v/881555987728966.html] [51|https://ssplay.net/v/821156691345903.html] [52|https://ssplay.net/v/488021554218398.html] [53|https://ssplay.net/v/835676195720831.html] [54|https://ssplay.net/v/470264934831195.html] [55|https://ssplay.net/v/515122832937373.html] [/link]
VIETSUB [link] [1|https://ssplay.net/v/753338719407717.html] [2|https://ssplay.net/v/650849434236685.html] [3|https://ssplay.net/v/942782579610745.html] [4|https://ssplay.net/v/599545825272798.html] [5|https://ssplay.net/v/834941088325447.html] [6|https://ssplay.net/v/551124412566423.html] [7|https://ssplay.net/v/514657460567023.html] [8|https://ssplay.net/v/597262523240513.html] [9|https://ssplay.net/v/399926262597242.html] [10|https://ssplay.net/v/692261584517028.html] [11|https://ssplay.net/v/678599146091275.html] [12|https://ssplay.net/v/350708920094701.html] [13|https://ssplay.net/v/712665919214487.html] [14|https://ssplay.net/v/340926509764459.html] [15|https://ssplay.net/v/401022208233674.html] [16|https://ssplay.net/v/577749626090129.html] [17|https://ssplay.net/v/899200923326942.html] [18|https://ssplay.net/v/147606695691744.html] [19|https://ssplay.net/v/265588728917969.html] [20|https://ssplay.net/v/981052619715531.html] [21|https://ssplay.net/v/218587093883090.html] [22|https://ssplay.net/v/219757487790452.html] [23|https://ssplay.net/v/551239528589778.html] [24|https://ssplay.net/v/917083266294664.html] [25|https://ssplay.net/v/861253473907709.html] [26|https://ssplay.net/v/249124134166373.html] [27|https://ssplay.net/v/838245708495378.html] [28|https://ssplay.net/v/438499959806601.html] [29|https://ssplay.net/v/167903249876366.html] [30|https://ssplay.net/v/441955099917120.html] [31|https://ssplay.net/v/142198349866602.html] [32|https://ssplay.net/v/706051829788419.html] [33|https://ssplay.net/v/820229497634702.html] [34|https://ssplay.net/v/976607310275236.html] [35|https://ssplay.net/v/629298638552427.html] [36|https://ssplay.net/v/672737679961654.html] [37|https://ssplay.net/v/576902902788586.html] [38|https://ssplay.net/v/626309555851750.html] [39|https://ssplay.net/v/337557160605986.html] [40|https://ssplay.net/v/923842409832610.html] [41|https://ssplay.net/v/909814873503314.html] [42|https://ssplay.net/v/877049213068352.html] [43|https://ssplay.net/v/256505206641223.html] [44|https://ssplay.net/v/823509251905812.html] [45|https://ssplay.net/v/182017343325747.html] [46|https://ssplay.net/v/970104832202196.html] [47|https://ssplay.net/v/356266328444083.html] [49|https://ssplay.net/v/644739357133706.html] [50|https://ssplay.net/v/505614173495107.html] [51|https://ssplay.net/v/793179063333405.html] [52|https://ssplay.net/v/903618017004595.html] [53|https://ssplay.net/v/347385149863031.html] [54|https://ssplay.net/v/459243031839529.html] [55|https://ssplay.net/v/266053372787104.html] [56|https://ssplay.net/v/305144668453269.html] [57|https://ssplay.net/v/748489239149623.html] [58|https://ssplay.net/v/182103006790081.html] [59|https://ssplay.net/v/836496397025055.html] [60|https://ssplay.net/v/345288133869568.html] [61|https://ssplay.net/v/145825116170777.html] [62|https://ssplay.net/v/230806983593437.html] [63|https://ssplay.net/v/886231434841950.html] [64|https://ssplay.net/v/665096136844820.html] [65|https://ssplay.net/v/702895624356137.html] [66|https://ssplay.net/v/441173392865392.html] [67|https://ssplay.net/v/552411139839225.html] [68|https://ssplay.net/v/744023550715711.html] [69|https://ssplay.net/v/360939142604668.html] [70|https://ssplay.net/v/536285333335399.html] [71|https://ssplay.net/v/919268775731325.html] [72|https://ssplay.net/v/154315301527579.html] [/link]
Pham-Nhan-Tu-Tien

~~~~~~
✔️ Thông Tin
  • 💎 Trạng Thái :
  • 📚 Tên Gốc :
  • 📻 Năm Chiếu :
  • 🎡 Thể Loại : Tu Tiên
  • 🌍 Quốc Gia :
  • 📅 Lịch Chiếu :
  • 💚 Lượt Xem : ~ 👁
📝 Nội Dung