Linh Kiếm Tôn - Ling Jian Zun (2019) - Hoạt Hình 3D Trung Quốc

Linh Kiếm Tôn - Ling Jian Zun (2019) - Tập

[stt/Tập 358 VS] [info] [+] Linh Kiếm Tôn - Ling Jian Zun (2019) [+] [+] [+]Cường giả Sở Hành Vân bị tập kích, trở lại lúc còn trẻ, bất ngờ trở thành thiếu chủ phế vật yếu đuối năm đó, cùng với nữ chính Thủy Lưu Hương vượt qua mọi trở ngại. Kiếp trước, hắn bị ác nhân hãm hại, kiếp này, tuyệt sẽ không bỏ qua! Tiếc nuối từ kiếp trước, kiếp này, nhất định phải bù đắp! Đợi đến khi Linh Kiếm thét dài, thiên địa tam giới, ta là Chí Tôn! Cùng đón xem thiếu chủ phế vật Sở Hành Vân làm thế nào xông pha đại lục, gặp kỳ ngộ, trở thành chí tôn Thiên Đế rung chuyển trời đất. [+]Trung Quốc [+]2019 [+]T3, T6 [/info] VIETSUB - ssPlay.Net [link] [358|https://likecdn.net/v/2490759976.html] [357|https://likecdn.net/v/6093019031.html] [349|https://ssplay.net/v/665149104677968.html] [348|https://ssplay.net/v/348823080874151.html] [347|https://ssplay.net/v/974010028358962.html] [346|https://ssplay.net/v/686798986875348.html] [345|https://ssplay.net/v/695680792960855.html] [344|https://ssplay.net/v/492565295762485.html] [343|https://ssplay.net/v/658309359103441.html] [342|https://ssplay.net/v/913566887792613.html] [341|https://ssplay.net/v/637088930441273.html] [340|https://ssplay.net/v/839669911397828.html] [339|https://ssplay.net/v/876020251876778.html] [338|https://ssplay.net/v/763006931377781.html] [337|https://ssplay.net/v/729855854892068.html] [336|https://ssplay.net/v/839788328028387.html] [335|https://ssplay.net/v/596862364974286.html] [334|https://vnupload.net/v/271541282534599.html] [333|https://vnupload.net/v/123202236576212.html] [332|https://vnupload.net/v/903385971155431.html] [331|https://vnupload.net/v/811651220752133.html] [330|https://vnupload.net/v/907496665500932.html] [329|https://vnupload.net/v/583322877271307.html] [328|https://vnupload.net/v/329339931408564.html] [327|https://vnupload.net/v/287390835997131.html] [326|https://vnupload.net/v/570453539904620.html] [325|https://vnupload.net/v/228411562740802.html] [324|https://vnupload.net/v/414765196128023.html] [323|https://vnupload.net/v/369629099551174.html] [322|https://vnupload.net/v/464314183841148.html] [321|https://vnupload.net/v/170893403804964.html] [320|https://vnupload.net/v/321263947006728.html] [319|https://vnupload.net/v/482938327309158.html] [318|https://vnupload.net/v/742133539170026.html] [317|https://vnupload.net/v/954757278164227.html] [316|https://vnupload.net/v/648350701977809.html] [315|https://vnupload.net/v/771314774950345.html] [314|https://vnupload.net/v/388956952426168.html] [313|https://vnupload.net/v/509031446029742.html] [312|https://vnupload.net/v/813621973825825.html] [311|https://vnupload.net/v/562102598862515.html] [310|https://vnupload.net/v/714471241666211.html] [309|https://vnupload.net/v/908962413668632.html] [308|https://vnupload.net/v/513533652656608.html] [307|https://vnupload.net/v/474212578601307.html] [306|https://vnupload.net/v/332353560874859.html] [305|https://vnupload.net/v/879558124889930.html] [304|https://vnupload.net/v/267394579533073.html] [303|https://vnupload.net/v/379801678574747.html] [302|https://vnupload.net/v/347068077574173.html] [301|https://vnupload.net/v/586428062369426.html] [300|https://vnupload.net/v/190519191738631.html] [299|https://vnupload.net/v/934771158628993.html] [298|https://vnupload.net/v/229321181774139.html] [297|https://vnupload.net/v/537689898577001.html] [296|https://vnupload.net/v/234619296259350.html] [295|https://vnupload.net/v/371275723808341.html] [294|https://vnupload.net/v/776425133976671.html] [293|https://vnupload.net/v/378500615970955.html] [292|https://vnupload.net/v/239640957365433.html] [291|https://vnupload.net/v/243363395747211.html] [290|https://vnupload.net/v/155742432508203.html] [289|https://vnupload.net/v/691463345454798.html] [288|https://vnupload.net/v/306922570698791.html] [287|https://vnupload.net/v/588465522974729.html] [286|https://vnupload.net/v/613889557205968.html] [285|https://vnupload.net/v/683136930482255.html] [284|https://vnupload.net/v/881829599539438.html] [283|https://vnupload.net/v/540981276167763.html] [282|https://vnupload.net/v/178835000428888.html] [281|https://vnupload.net/v/717640726102723.html] [280|https://ssplay.net/v/361260539541641.html] [279|https://ssplay.net/v/244215619646840.html] [278|https://ssplay.net/v/817672255966398.html] [277|https://ssplay.net/v/178099841707282.html] [276|https://ssplay.net/v/667870638685093.html] [275|https://ssplay.net/v/988723682860533.html] [274|https://ssplay.net/v/113398940198951.html] [273|https://ssplay.net/v/114364265153805.html] [272|https://ssplay.net/v/208247380124197.html] [271|https://ssplay.net/v/205346387293603.html] [270|https://ssplay.net/v/493301145732402.html] [269|https://ssplay.net/v/858865825252400.html] [268|https://ssplay.net/v/861073017534282.html] [267|https://ssplay.net/v/143270333194070.html] [266|https://ssplay.net/v/374839827418327.html] [265|https://ssplay.net/v/927952914602226.html] [264|https://ssplay.net/v/838496493382586.html] [263|https://ssplay.net/v/467423362036546.html] [262|https://ssplay.net/v/931605156097147.html] [261|https://ssplay.net/v/859885262946287.html] [260|https://ssplay.net/v/234575327071878.html] [259|https://ssplay.net/v/555873425884379.html] [258|https://ssplay.net/v/479865738087230.html] [257|https://ssplay.net/v/556301784598165.html] [256|https://ssplay.net/v/730565508206685.html] [255|https://ssplay.net/v/864618707034322.html] [254|https://ssplay.net/v/461667414754629.html] [253|https://ssplay.net/v/475498234646187.html] [252|https://ssplay.net/v/518204804509878.html] [251|https://ssplay.net/v/614193178713321.html] [250|https://vnupload.net/v/575637010650502.html] [249|https://vnupload.net/v/640295940968725.html] [248|https://vnupload.net/v/671012736443016.html] [247|https://vnupload.net/v/752941504534747.html] [246|https://vnupload.net/v/857789480023913.html] [245|https://ssplay.net/v/773232585854000.html] [244|https://ssplay.net/v/844608837531672.html] [243|https://ssplay.net/v/567445044302278.html] [242|https://ssplay.net/v/902294692893823.html] [241|https://ssplay.net/v/650771852168771.html] [240|https://ssplay.net/v/319704657627476.html] [239|https://ssplay.net/v/242981207867463.html] [238|https://ssplay.net/v/861663524889283.html] [237|https://ssplay.net/v/143206294625997.html] [236|https://ssplay.net/v/961110562913947.html] [235|https://ssplay.net/v/853830713778734.html] [234|https://ssplay.net/v/164584915671083.html] [233|https://ssplay.net/v/229660263905922.html] [232|https://ssplay.net/v/337819205390082.html] [231|https://ssplay.net/v/442290100372499.html] [230|https://ssplay.net/v/950999719401200.html] [229|https://vnupload.net/v/173001086960236.html] [228|https://vnupload.net/v/969930568916930.html] [227|https://vnupload.net/v/854674542529715.html] [226|https://vnupload.net/v/250928004168801.html] [225|https://vnupload.net/v/144843325432803.html] [224|https://vnupload.net/v/758936231335004.html] [223|https://vnupload.net/v/659401912242174.html] [222|https://vnupload.net/v/660845746182733.html] [221|https://vnupload.net/v/851067931701739.html] [220|https://vnupload.net/v/901950148658620.html] [219|https://vnupload.net/v/613634807368119.html] [218|https://vnupload.net/v/514609736286931.html] [217|https://vnupload.net/v/786236900008387.html] [216|https://vnupload.net/v/560978299627701.html] [215|https://vnupload.net/v/573720419572459.html] [214|https://vnupload.net/v/592429963250954.html] [213|https://vnupload.net/v/614741863889826.html] [212|https://vnupload.net/v/578662584225336.html] [211|https://vnupload.net/v/772708621703916.html] [210|https://vnupload.net/v/681155845108959.html] [209|https://vnupload.net/v/658847513298193.html] [208|https://vnupload.net/v/491754860513740.html] [207|https://ssplay.net/v/671819424049721.html] [206|https://ssplay.net/v/410583677805132.html] [205|https://ssplay.net/v/834532267931434.html] [204|https://ssplay.net/v/548231547077496.html] [203|https://ssplay.net/v/632537612070639.html] [202|https://ssplay.net/v/417111787531110.html] [201|https://ssplay.net/v/505235323889387.html] [200|https://ssplay.net/v/213875527597135.html] [199|https://ssplay.net/v/214255714995993.html] [198|https://ssplay.net/v/153542879141039.html] [197|https://ssplay.net/v/619368633876244.html] [196|https://ssplay.net/v/160929504368040.html] [195|https://ssplay.net/v/665397424250841.html] [194|https://ssplay.net/v/248870664172702.html] [193|https://ssplay.net/v/644809902128246.html] [192|https://ssplay.net/v/921806493981017.html] [191|https://ssplay.net/v/664832616845766.html] [190|https://ssplay.net/v/408702597435977.html] [189|https://ssplay.net/v/429283889217509.html] [188|https://ssplay.net/v/617255429840750.html] [187|https://ssplay.net/v/406533639878034.html] [186|https://ssplay.net/v/127353227800793.html] [185|https://ssplay.net/v/683685584200753.html] [184|https://ssplay.net/v/332538019037908.html] [183|https://ssplay.net/v/546597619023587.html] [182|https://ssplay.net/v/190551863362391.html] [181|https://ssplay.net/v/943013581136862.html] [180|https://ssplay.net/v/585549785859054.html] [179|https://ssplay.net/v/231566252393854.html] [178|https://ssplay.net/v/273504971630043.html] [177|https://ssplay.net/v/416575743506352.html] [176|https://ssplay.net/v/492240968677732.html] [175|https://ssplay.net/v/551453883035315.html] [174|https://ssplay.net/v/415352315538459.html] [173|https://ssplay.net/v/784185339593225.html] [172|https://ssplay.net/v/935520553340514.html] [171|https://ssplay.net/v/956290495892365.html] [170|https://ssplay.net/v/213983477403720.html] [169|https://ssplay.net/v/924222609235180.html] [168|https://ssplay.net/v/461759241918722.html] [167|https://ssplay.net/v/787952841983901.html] [166|https://ssplay.net/v/368526919848389.html] [165|https://ssplay.net/v/821121029969718.html] [164|https://ssplay.net/v/204497606803973.html] [163|https://ssplay.net/v/437758074866400.html] [162|https://ssplay.net/v/912249581681357.html] [161|https://ssplay.net/v/721143032113711.html] [160|https://ssplay.net/v/276024875541527.html] [159|https://ssplay.net/v/150167064534293.html] [158|https://ssplay.net/v/801361720181173.html] [157|https://ssplay.net/v/953814237895939.html] [156|https://ssplay.net/v/704738209231032.html] [155|https://ssplay.net/v/120080195367336.html] [154|https://ssplay.net/v/410392030245727.html] [153|https://ssplay.net/v/497443188395765.html] [152|https://ssplay.net/v/731159066160519.html] [151|https://ssplay.net/v/442446906533506.html] [150|https://ssplay.net/v/422644046031766.html] [149|https://ssplay.net/v/689820888141791.html] [148|https://ssplay.net/v/716307987769444.html] [147|https://ssplay.net/v/923220433294773.html] [146|https://ssplay.net/v/672137462430530.html] [145|https://ssplay.net/v/485242843627929.html] [144|https://ssplay.net/v/128856169680754.html] [143|https://ssplay.net/v/371568649179405.html] [142|https://ssplay.net/v/155622579985194.html] [141|https://ssplay.net/v/910048063430521.html] [140|https://ssplay.net/v/192807269593079.html] [139|https://ssplay.net/v/558019958850410.html] [138|https://ssplay.net/v/660456030733055.html] [137|https://ssplay.net/v/209728552235497.html] [136|https://ssplay.net/v/697972853564553.html] [135|https://ssplay.net/v/947882865866025.html] [134|https://ssplay.net/v/249090897540251.html] [133|https://ssplay.net/v/929232167287005.html] [132|https://ssplay.net/v/807423307663864.html] [131|https://ssplay.net/v/605619798931810.html] [130|https://ssplay.net/v/659736927598714.html] [129|https://ssplay.net/v/422970844639672.html] [128|https://ssplay.net/v/564106254527966.html] [127|https://ssplay.net/v/598785243514511.html] [126|https://ssplay.net/v/171779682652817.html] [125|https://ssplay.net/v/323251251959138.html] [124|https://ssplay.net/v/129744321107864.html] [123|https://ssplay.net/v/960608443866173.html] [122|https://ssplay.net/v/276742093678977.html] [121|https://ssplay.net/v/236073241879542.html] [120|https://ssplay.net/v/504344883478350.html] [119|https://ssplay.net/v/938030406004852.html] [118|https://ssplay.net/v/762528412457969.html] [117|https://ssplay.net/v/519662554893228.html] [116|https://ssplay.net/v/417958005848858.html] [115|https://ssplay.net/v/994657202727264.html] [114|https://ssplay.net/v/935255924860636.html] [113|https://ssplay.net/v/548517318649424.html] [112|https://ssplay.net/v/799973435286018.html] [111|https://ssplay.net/v/338335307935873.html] [110|https://ssplay.net/v/369478728208276.html] [109|https://ssplay.net/v/989769562251038.html] [108|https://ssplay.net/v/899331253021955.html] [107|https://ssplay.net/v/512128515789906.html] [106|https://ssplay.net/v/862055269794331.html] [105|https://ssplay.net/v/538672287431028.html] [104|https://ssplay.net/v/461942968269189.html] [103|https://ssplay.net/v/959154386073350.html] [102|https://ssplay.net/v/298970748566918.html] [101|https://ssplay.net/v/236293461173772.html] [/link]
VIETSUB - vnUpload.Net [link] [317|https://vnupload.net/v/823348903821574.html] [316|https://vnupload.net/v/537000558028618.html] [315|https://vnupload.net/v/412287746452622.html] [314|https://vnupload.net/v/415090762906604.html] [313|https://vnupload.net/v/872895031339592.html] [312|https://vnupload.net/v/119978312816884.html] [311|https://vnupload.net/v/510425869375467.html] [310|https://vnupload.net/v/610444104505909.html] [309|https://vnupload.net/v/929600390709108.html] [308|https://vnupload.net/v/582545538743336.html] [307|https://vnupload.net/v/221871764709552.html] [306|https://vnupload.net/v/169637235502401.html] [305|https://vnupload.net/v/245603033237987.html] [304|https://vnupload.net/v/825455113003651.html] [303|https://vnupload.net/v/598146530489126.html] [302|https://vnupload.net/v/763872484780020.html] [301|https://vnupload.net/v/197777958379851.html] [300|https://vnupload.net/v/923556293878290.html] [299|https://vnupload.net/v/922455780208110.html] [298|https://vnupload.net/v/685047267625729.html] [297|https://vnupload.net/v/978593946331077.html] [296|https://vnupload.net/v/793641860286394.html] [295|https://vnupload.net/v/453963630315330.html] [294|https://vnupload.net/v/408058240181869.html] [293|https://vnupload.net/v/346626434889104.html] [292|https://vnupload.net/v/688728867719570.html] [291|https://vnupload.net/v/343069813317722.html] [290|https://vnupload.net/v/296150404132074.html] [289|https://vnupload.net/v/299613789137866.html] [288|https://vnupload.net/v/863447830494907.html] [287|https://vnupload.net/v/846925790525145.html] [286|https://vnupload.net/v/151771085543764.html] [285|https://vnupload.net/v/128671290559901.html] [284|https://vnupload.net/v/302390661090612.html] [283|https://vnupload.net/v/645073490010367.html] [282|https://vnupload.net/v/799672584566805.html] [281|https://vnupload.net/v/342605073832803.html] [/link]
VIETSUB [link] [317|https://vnupload.net/v/537000558028618.html] [/link]
Linh-Kiem-Ton

~~~~~~
✔️ Thông Tin
  • 💎 Trạng Thái :
  • 📚 Tên Gốc :
  • 📻 Năm Chiếu :
  • 🎡 Thể Loại : Luyện Cấp
  • 🌍 Quốc Gia :
  • 📅 Lịch Chiếu :
  • 💚 Lượt Xem : ~ 👁
📝 Nội Dung